50/50 to się wszystkim opłaca

zobacz dlaczego warto dzielić się opieką nad dziećmi

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Zaangażuj się i działaj z nami

Zbuduj z nami świat równych szans

Uważasz, że dzielenie się urlopami rodzicielskimi to ważny krok do osiągnięcia równości płci? A może wiesz, że kontakt dziecka z obojgiem rodziców jest kluczowy dla jego rozwoju i późniejszego życia i chcesz się zaangażować w szerzenie tej wiedzy?

Dołącz do nas. Chcemy dotrzeć z naszą misją do jak największej liczby osób. Wzbudzić dyskusję na ten temat w przestrzeni publicznej.  Jeśli chcesz nam w tym pomóc, działaj wspólnie z nami! Jak możesz się zaangażować? To proste:

Nasze projekty

Zobacz nasze działania

Portal teamrodzina.pl to pierwszy w Polsce portal partentingowy, w którego centrum są rodzice (a nie dzieci). Piszemy o relacjach między nimi, o relacjach rodziców z dziećmi, potrzebie realizowania się w innych sferach życia, kwestiach zawodowych, finansowych, prawnych i społecznych. Nie oceniamy. Nie narzucamy jedynego możliwego rozwiązania.

Pokazujemy historie innych rodziców z nadzieją, że pomogą spojrzeć na własne życie z innej perspektywy i zainspirują do otwarcia się na inne scenariusze. Pozbędziemy się wyrzutów sumienia, wybaczymy sobie pewne błędy, wyciągniemy z nich wnioski i przeorganizujemy się tak, aby było lepiej. A może utwierdzimy się w przekonaniu, że robimy wszystko tak jak trzeba.

Rozmawiamy z ekspertami, którzy łącząc naukę i praktykę, uczulają nas na pewne pułapki, które sami na siebie zastawiamy. Wskazują konsekwencje naszych dzisiejszych działań i podpowiadają jak zadbać o pewne kwestie dziś, aby nie hodować problemów na przyszłość. Dotyczy to zarówno jakości relacji, spraw finansowych i zawodowych.

Portal zawiera również treści, które mają pomóc przyszłym i młodym rodzicom lepiej zrozumieć ideę „share the care” i płynące z tego korzyści. Bo naszym zdaniem podział urlopów rodzicielskich to pierwszy krok do partnerstwa w związku i równowagi w życiu.

Wszyscy kochamy swoje dzieci i niezależnie do humoru, stresu, okoliczności i wydarzeń dnia codziennego to się nie zmienia. Chcemy im przychylić nieba, ale często zapominamy o naszych własnych potrzebach oraz o dbaniu o relację z partnerami. Dzieci często pochłaniają nas tak bez reszty, że zrzucamy na dalszy plan – do zrealizowania w nieokreślonej przyszłości – inne ważne sprawy. Czy z perspektywy czasu tego żałujemy? Często tak. Czy umiemy nadrobić ten stracony czas? Udaje się to rzadko, a prawie nigdy w przypadku jakości związku i jakości relacji z dziećmi.

Zależy nam na zbudowaniu społeczności czytelników, którzy z naszych publikacji „wezmą” coś dla siebie. Każdy z nas jest inny, żyje w inny sposób, ma inne wzorce wychowawcze a w głowie inne przemyślenia. Nie ma uniwersalnych rad. Uogólnienia są krzywdzące. Kibicujemy takim wartościom jak akceptacja, życzliwość, otwartość. Uważamy, że inaczej znaczy inaczej. Nie lepiej czy gorzej. Po prostu inaczej.

Zapraszamy serdecznie! Link do portalu.

Może też #TEAM_RODZINA śledzić na INSTAGRAMIE.

 

 

 

 

 

 

 

KONTEST

Impulsem do powstania Fundacji Share teh Care była przyjęta w 2019 roku dyrektywa unijna work-life balance, która zakłada, że każdy kraj członkowski musi wdrożyć nietransferowalne, 2-miesięczne urlopy rodzicielskie dla mężczyzn.

W Polsce obecnie prawo pozwala na dzielenie się urlopem rodzicielskim, co oznacza, że może z niego skorzystać mama i tata. Jednak w powszechnej świadomości, urlop rodzicielski jest tożsamy z macierzyńskim i względu na to, że ojciec może przekazać urlop matce, na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce tylko 1% ojców.

Zleży nam, aby udział ojców w wykorzystywaniu urlopów rodzicielskich się zwiększał. Widzimy w tym korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron: dzieci, kobiet, mężczyzn, ale też szerzej – dla społeczeństwa i gospodarki.

Misją Fundacji jest przygotowanie społeczeństwa na zmiany w obszarze dzielenia się opieką nad dzieckiem między kobietą i mężczyzną. Bo naszym zdaniem właśnie podział urlopów rodzicielskich to pierwszy krok do partnerstwa w związku i równowagi w życiu.

O DYREKTYWIE

Dyrektywa work-life balance zawiera liczne regulacje dotyczące uprawnień rodzicielskich, m.in. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego oraz elastycznej organizacji pracy. Przewiduje rozwiązania dotyczące urlopu opiekuńczego i czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, z których można skorzystać, gdy zaistnieje potrzeba zaopiekowania się członkiem rodziny lub ma miejsce inna sytuacja wymagająca pilnej obecności pracownika. Większość rozwiązań funkcjonuje już w polskim prawie, nierzadko w bardziej korzystnej formie niż minimum przewidziane dyrektywą.

Największe wyzwanie to wprowadzenie do polskiego systemu prawnego modyfikacji w zakresie uprawnień ojców dotyczących korzystania z urlopów rodzicielskich. Dyrektywa przewiduje dwa miesiące płatnego, nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców. Co ważne – dyrektywa dotyczy jedynie pracowników, tj. osób związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo. Nie obejmuje swym zakresem m.in. samozatrudnionych – osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskały pewne uprawnienia rodzicielskie (m.in. w zakresie zasiłku macierzyńskiego) na mocy dyrektywy PE i Rady z 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Celem dyrektywy jest ułatwienie kobietom szybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka poprzez wprowadzenie elastycznych form świadczenia pracy oraz większą aktywizację do korzystania z uprawnień rodzicielskich mężczyzn. Tworzy to szanse nie tylko dla rodziców, ale również dla pracodawców. Pozwala na pozyskanie bardziej zróżnicowanej puli talentów oraz umożliwia zminimalizowanie skutków coraz bardziej odczuwalnych efektów niżu demograficznego. W dalszej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wyrównania szans płci na rynku pracy.

CELE I ZAŁOŻENIA DYREKTYWY

Dyrektywa work-life balance ma poprawić dostęp do rozwiązań, które zapewniają równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, co można osiągnąć m.in. poprzez bardziej sprawiedliwy podział obowiązków rodzicielskich pomiędzy mężczyzn i kobiety oraz zapewnienie rozwiązań ułatwiających elastyczne wykonywanie pracy. Takie działanie przynosi korzyść wszystkim zaangażowanym w kwestie zatrudnienia – zarówno pracownikom (kobietom i mężczyznom), pracodawcom, jak również samemu państwu. Tworzy to większe i bardziej efektywne możliwości uczestniczenia w życiu rodzinnym ojcom, a pracodawcom umożliwia skorzystanie z różnorodnej puli talentów oraz pozytywnie wpływa na motywację zatrudnianej kadry. Państwu pozwala na częściowe rozwiązanie problemu starzejącego się społeczeństwa oraz zapewnienie większej stabilności finansowej.

NAJWAŻNIEJSZE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY

Dyrektywa wprowadza liczne uprawnienia związane z ojcostwem:

■ 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka, który funkcjonuje już w polskim systemie prawnym;

■ 4 miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, w tym 2 miesiące nieprzenaszalnego urlopu płatnego, które może wykorzystać jedynie ojciec wychowujący dziecko. Uprawnienie to może zostać wykorzystane do osiągnięcia przez dziecko określonego wieku (według dyspozycji zawartej w dyrektywie – maksimum 8 lat). Jest to znaczna zmiana w porównaniu z polskimi przepisami dotyczącymi uprawnień rodzicielskich, ponieważ obecnie całość urlopu rodzicielskiego może być, bez dodatkowych obostrzeń, wykorzystana tylko przez kobietę, jeżeli rodzice tak zadecydują.

Ponadto dyrektywa przewiduje uprawnienia w razie innych sytuacji rodzinnych, niezwiązanych z rodzicielstwem, które mogą wymagać obecności pracownika i uzasadniają jego usprawiedliwioną nieobecność w pracy:

■ urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w  roku, przysługujący w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielności krewnego. Skorzystanie z urlopu może wymagać okazania dowodu choroby/niesamodzielności i wykazania przyczyn skorzystania z takiego urlopu;

■ możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników, która ma przysługiwać rodzicom dzieci do 12. roku życia oraz opiekunom (pracownikom, którzy zapewniają osobistą opiekę lub wsparcie w przypadku choroby lub niesamodzielności krewnego lub osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym) – pracodawca nie musi uwzględnić wniosku pracownika. Elastyczne kształtowanie czasu pracy może oznaczać ograniczenie liczby godzin pracy, elastyczne ustalanie harmonogramu godzin pracy oraz/ lub pracę zdalną (tzw. telepracę);

■ prawo do czasu wolnego od pracy z  powodu działania siły wyższej  – uprawnienie, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy (nie tylko rodzice i opiekunowie w rozumieniu definicji z dyrektywy) w sytuacji pilnych spraw rodzinnych.

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ PRZEWIDZIANYCH DYREKTYWĄ

Z urlopów regulowanych przez dyrektywę obligatoryjnie płatny jest urlop ojcowski oraz 2 miesiące nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców. Zgodnie z dyrektywą, określając stosowną wysokość wynagrodzenia, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę to, że korzystając z takiego uprawnienia, pracownik musi być wynagrodzony w taki sposób, by zapewnić mu godny poziom życia. Nie ma za to wymogu, by płatny był urlop opiekuńczy, choć dyrektywa zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia takiej odpłatności.

PRZENIESIENIE ZASAD DYREKTYWY DO POLSKICH PRZEPISÓW

Państwa członkowskie mają obowiązek skutecznie wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r. Przepisy polskie powinny zapewniać osiągnięcie zakładanego rezultatu, w tym przypadku – wsparcie w obszarze równości mężczyzn i kobiet na rynku pracy oraz efektywne godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Nie wiadomo jeszcze, w  jaki sposób Polska implementuje dyrektywę. By zapewnić realizację zakładanego rezultatu, dwa miesiące płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla ojców powinny zostać wyłączone z całego urlopu rodzicielskiego, jednak to oznaczałoby realne skrócenie urlopu rodzicielskiego przysługującego matkom. Rozważane są również inne scenariusze – być może ojcowie otrzymają dodatkowy okres urlopu, a długość urlopów związanych z urodzeniem jednego dziecka łącznie wydłuży się nawet do 14 miesięcy.

REKOMENDACJE DLA POLSKIEGO RZĄDU

Fundacja Share the Care wspólnie z członkami Rady Programowej Fundacji postawiła sobie za cel opracowanie rekomendacji dla rządu odnośnie wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce. Zależy nam, aby to rozwiązanie było społecznie sprawiedliwe i wpisywało się w nadrzędny cel dyrektywy jakim jest ułatwienie kobietom szybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka poprzez wprowadzenie elastycznych form świadczenia pracy oraz większą aktywizację do korzystania z uprawnień rodzicielskich mężczyzn.

Ważne, aby to rozwiązanie był akceptowalne (zarówno przez mamy, ojców i pracodawców) i było rzeczywiście wykorzystywane w praktyce.

Jeśli chcesz wysłuchać odcinka podcastu, w którym rozmawiamy z europosłanką Agnieszką Kozłowską-Rajewicz  o powstawaniu tej dyrektywy kliknij tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektywa Work-Life-Balance a Pracodawcy

W 2022 roku wdrożona zostanie Dyrektywa UE Work-Life-Balance nakładająca wymóg 2-miesięcznych urlopów rodzicielskich wyłącznie dla ojców. Obecnie prawo pozwala na dzielenie urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców, ale na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce tylko 1% ojców (dane ZUS, 2019). Jak wynika z badań Fundacji SHARE THE CARE, niemal 2/3 mężczyzn ocenia rolę pracodawcy jako znaczącą we wspieraniu mężczyzn w korzystaniu z urlopów rodzicielskich (IQS, 2020). Dyrektywa stanowi szansę na dla Pracodawców na zbudowanie strategii wokół nowego obszaru CSR i zyskanie miana lidera zmian.

Przyszłość Pracodawców

Wdrożenie Dyrektywy będzie skutkować rosnącą rolą Pracodawców w zakresie:

– umożliwienia pracownikom-mężczyznom łączenia roli pracownika i ojca w satysfakcjonujący dla nich sposób;

– wspierania kobiet w zakresie wyrównanie ich pozycji na rynku pracy;

– w efekcie, dbałości o dobrą relację dzieci z obojgiem rodziców.

Pracodawcy stają przed unikalną szansą bycia liderami zmian, nie tylko proaktywnie wdrażającymi Dyrektywę UE, ale też dostarczającymi przykładów dobrych praktyk dla innych organizacji w Polsce.

 

Zapraszamy do udziału w badaniu „Team Firma – Diagnoza równościowa”

Badanie Fundacji SHARE THE CARE pod patronatem „Personelu i Zarządzania”, Uniwersytetu SWPS oraz SWPS Innowacje to wspólna próba wypracowania standardów dla Pracodawców, które z powodzeniem mogą być wdrażane przez wszystkie organizacje w kraju.

Udział w badaniu jest szansą dla firm nie tylko na audyt swojej organizacji, ale również na pokazanie swoich najlepszych praktyk szerszej opinii publicznej oraz na komunikację wartości równościowych firmy.

Badanie „Team Firma – Diagnoza Równościowa” ma 3 główne cele:

  1. sprawdzenie na ile pracodawcy są przyjaźni równości płciowej w opiece rodzicielskiej oraz w jaki sposób wspierają ten trend;
  2. zebranie dobrych praktyk w organizacji budujących równość płciową w opiece rodzicielskiej;
  3. sprawdzenie jak organizacje wypadają w tym kontekście na tle innych.

Badanie ma charakter ilościowy i przeprowadzane jest w formie w pełni anonimowej ankiety online.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i poznania szczegółów projektu.

Kontakt:

Karolina Andrian

Prezeska Fundacji Share the Care

karolina.andrian@sharethecare.pl  / 504 055 161

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

„50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem.” to tytuł przewodnika przygotowywanego przez fundację Share The Care skierowanego do przedstawicieli biznesu. Premiera przewodnika zaplanowana jest na 18 maja 2020 roku.

Przewodnik ma podkreślić rolę pracodawcy jako ważnego elementu w procesie edukacji przyszłych rodziców, pokazać dobre praktyki rynkowe i wzmocnić wizerunek jako zaangażowanego pracodawcy. Informacje o prawach przysługujących obojgu rodziców mogą być uwzględniane w strategii HR firmy, a w efekcie wspierać pracowników w pełnym doświadczeniu rodzicielstwa pokazując otwarte i przyjazne miejsce pracy i wpłynąć na zwiększenie liczby mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich.

Dane statystyczne wskazują, że mężczyźni rzadko kiedy decydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego (w 2019 roku na taki krok zdecydowało się tylko 4,2 tys ojców, co stanowi tylko 1%).

Na taki stan rzeczy wpływa kilka ważnych czynników. Jednym z nich jest obiekcja partnerki, która błędnie zakłada, że ten czas jest przydzielony wyłącznie matkom. Innym ważnym aspektem jest reakcja środowiska pracy, które może nie wspierać podjęcia takiej decyzji.

Kolejnym ważnym problemem jest brak wiedzy na temat zasad współdzielenia opieki nad dzieckiem pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców. Niewiele osób ma świadomość, że w Polsce pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać matka, a pozostałe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane przez ojca lub podzielone pomiędzy rodziców.

Ważne aby zarówno kobieta jak i mężczyzna wiedzieli jakie przysługują im prawa i mieli możliwość dzielenia się urlopem rodzicielskim. Korzyści płynące z podziału opieki nad dzieckiem są jeszcze niedoceniane, a dotyczą obojga rodziców jak i samego dziecka, które dzięki silnej relacji z ojcem wspiera swój rozwój emocjonalny.

Jednym z efektów aktywizacji mężczyzn w obszarze rodzicielskim jest szybszy powrót kobiet na rynek pracy, wzmocnienie ich pozycji zawodowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

strona projektu: kliknij

Partnerzy strategiczni:

 

Partnerzy merytoryczni:

Partnerzy wspierający:

Patroni medialni:

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się jakie są Twoje prawa, jako pracownika? A może zostałeś ojcem i myślisz czy możesz wziąć urlop rodzicielski i jak to ustalisz ze swoim pracodawcą? Albo jesteś pracodawcą i chcesz sprawdzić, czy możesz zaoferować więcej wsparcia swoim pracownikom?

Pracujemy nad prezentacją, która szybko, przystępnie i rzetelnie poprowadzi każdego przez prawa rodziców. Prezentacja będzie bezpłatna i będzie dostępna on-line dla każdego użytkownika.
Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

?50/50 to się opłaca? to spotkania dla pracodawców na temat ich roli w zachęcaniu mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego.

W kwietniu 2019 r. Parlament Europejski przegłosował dyrektywę nakazującą krajom członkowskim wprowadzenie 2-miesięcznego, płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn. W praktyce oznacza to, że mężczyzna może z tych dwóch miesięcy skorzystać lub z nich rezygnować, ale nie może oddać ich matce. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać już od 2022 r.

Obecnie prawo polskie dopuszcza dzielenie się urlopem rodzicielskim pomiędzy kobietę a mężczyznę, ale z tego przywileju w 2018 roku skorzystało tylko 1% ojców.

Czy możemy tę sytuację zmienić? Czy pracodawcy mogą aktywnie zachęcać mężczyzn do brania urlopów rodzicielskich, a kobiety do dzielenia się nimi z swoimi partnerami?

Fundacja Share The Care zaprasza na spotkanie warsztatowe dla pracodawców, na którym wytyczymy działania, jakie pracodawcy mogą wdrożyć w swoich organizacjach.

Dołącz do nas! Spotkania są bezpłatne, a gospodarzami spotkań zostały dotychczas następujące firmy: Philip Morris International Polska, Bank BPH S.A. Bardzo dziękujemy!

 

Zobacz agendę spotkania

Aby dołączyć i wziąć udział w warsztatach napisz na witaj@sharethecare.pl

 

Jesteś ojcem po urlopie rodzicielskim? Jeśli tak, wypełnij naszą ankietę.

Zebrane informacje pomagają nam w tworzeniu nowych rozwiązań i działań wspierających młodych ojców.

Link do ankiety:

Wypełnij ankietę

 

A może chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i wystąpić w podcaście Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki?

Jeśli tak, napisz do nas: witaj@sharethecare.pl

 

 

Rozmawiamy o urlopach rodzicielskich w Polsce i na świecie ? a szczególnie o tym jak można taki urlop podzielić między kobietę i mężczyznę. W Polsce ojcowie mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego ? jednak w 2018 roku z takiego urlopu skorzystało tylko 4 400 mężczyzn. Naszym zdaniem to zdecydowanie za mało ? chcemy więcej!

Rozmawiamy o wszystkich zagadnieniach związanych z tym tematem: partnerstwie w związkach, wychowaniu dzieci, aspektach prawnych, uwarunkowaniach społecznych i o wielu innych ważnych kwestiach. Zachęcamy do słuchania!

Podcast prowadzą: Karolina Andrian, założycielka i prezeska Fundacji Share The Care i Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Posłuchaj podcastu

Skontaktuj się z nami

Biuro

Ul. Gen.J. Zajączka 32
01-510 Warszawa
504 055 161

Obserwuj nas