Projekty

Zaangażowany TATA od początku!

Projekt innowacyjny “Zaangażowany tata od początku – warsztaty dla mężczyzn w szkole rodzenia”

Wraz z Instytutem Badań Strukturalnych realizujemy projekt badań i warsztatów w szkołach rodzenia dla par. Wiemy, że dużą barierą przy podziale urlopów rodzicielskich jest brak odpowiedniej wiedzy u mężczyzn, brak wsparcia ze strony otoczenia oraz silnie zakorzenione stereotypy. Zajęliśmy się tym tematem, gdyż widzimy ogromne znaczenie edukacji mężczyzny w procesie przygotowania się do rodzicielstwa – zarówno w kontekście nawiązywania relacji z dzieckiem i opieki nad nim, jak i praw jakie mu przysługują. 

Z naszych obserwacji wynika, że dostępność i jakość edukacji w tym temacie dla mężczyzn jest niewystarczająca i chcielibyśmy poznać doświadczenia i opinie młodych rodziców w tej materii.

Celem projektu jest edukowanie par oraz zwiększenie udział ojców w wykorzystywaniu urlopów rodzicielskich.

Zależy nam, aby przekonać jak największą liczbę mężczyzn do wykorzystywania urlopów rodzicielskich oraz wprowadzenia realnej zmiany w zakresie współdzielenia urlopów.

Projekt innowacyjny “Zaangażowany tata od początku – warsztaty dla mężczyzn w szkole rodzenia” realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”. www.transferhub.pl,  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza, Edukacja, Rozwój.


Informacje na temat przetwarzania danych dla par zakwalifikowanych do badania:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu innowacyjnego pn. „Zaangażowany tata od początku – warsztaty dla mężczyzn w szkołach rodzenia”,  przyjmuję do wiadomości, że: 

  1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
  2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin